دکتر دیناروند:نظر سازمان غذا ودارو درباره روغن پالم هیچگونه تغییری نکرده است

تیتر های بعضی ازخبرگزاری ها درباره مطالب مطرح شده ازقول رئیس سازمان غذا ودارو در مورد روغن پالم نادرست وگمراه کننده است

نکاتي چند از قوانين و مقررات

هزینه های مربوط به حقوق و مزایای پرسنل شرکت که جهت ساخت یا تولید دارایی فعالیت نموده اند ، باید به عنوان قیمت تمام شده دارایی مذکور محسوب گردد ، لذا هزینه های مذکور نباید تحت عنوان هزینه سال جاری در سود و زیان شرکت منظور گردد .

آرشیو