مشاغل مشمول ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه

حسين طاهرمحمدي رياست محترم اتحاديه صنف لوازم برقي و خانگي شهرستان شميرانات اظهار داشت: در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه و پيرو دستورالعمل...

کتاب قانون نظام صنفي با مجوز مجلس شوراي اسلامي به چاپ رسيد

کتاب قانون نظام صنفي به انضمام برگزيده اي از قوانين تدوين حسين طاهر محمدي با مجوز مجلس شوراي اسلامي به چاپ رسيد

نکاتي چند از قوانين و مقررات

براساس آيين نامه اجرايي ماده 12قانون نظام صنفي صدور پروانه كسب براي اشخاص حقوقي فقط بنام مديرعامل براساس آخرين آگهي تغييرات مندرج درروزنامه رسمي متصوروداراي وجاهت قانوني است.

آرشیو